HAKKIMIZDA

En doğru sigorta ürününe, en uygun fiyata ulaşmak için artık yanınızda Sigortambir var. ihtiyaçlarınızı anlayan sigorta uzmanların yüzde yüz desteğiyle, sigortaya dair tüm endişeler tarihe karışıyor.

Birtep – Birlikte Ticaret Ekonomisi Platformu’nun sigorta alanındaki markası Sigortambir, Türkiye’nin en geniş anlaşmalı acente ağlarından biri. 30’dan fazla sigorta şirketi en iyi teklifleriyle burada, bir arada. Size ve değer verdiklerinize kapsamlı güvence sunan, A’dan Z’ye bütün sigorta ürünlerini bir yerde bulmak artık çok kolay. Üstelik farklı teklifleri rahatlıkla karşılaştırın, en iyi fiyatla aklınızda şüphe bırakmayan ürünlere kolaylıkla sahip olun.

Sigortambir ile trafik, kasko, konut, sağlık ve diğer tüm sigorta ürünlerinden oluşan geniş ürün yelpazesiyle ihtiyaçlarınızı karşılayın, kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın.

İNSAN KAYNAKLARI

Sigortambir’de eşsiz bir kariyer fırsatı sizleri bekliyor!

Başvurularınızı iletisim@sigortambir.com adresine CV’nizi göndererek yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME FORMU

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 
uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimizce elde edilmiş/edilecek ya da Şirketimizle paylaştığınız/paylaşacağınız 
şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde 
Şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil 
olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini 
bilgilerinize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek bu kapsamda her 
türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak 
nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt 
üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, 
ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, gibi) öngörülen 
bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, BİRTEP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş 
tarafından sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin 
gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat 
ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi 
veya kuruluşlar (BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, adli ve idari makamlar, diğer resmi 
kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 
73/4. maddesi kapsamındaki finansal kuruluşlar, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı 
ortaklıklarımız, Şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman 
ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, bankalar, fonlar, şirketler ve sair 3. kişi 
ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Şirketimizin Genel Müdürlük Birimleri, Merkez/Şubeleri, 
internet sitesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla 
sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

KVKK’NIN “İSTİSNALAR” BAŞLIKLI 28. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HALLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, ANILAN KANUN’UN 
11. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLUNAN HAKLAR

Şirketimize başvurarak; 
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca 
uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme,

b) Kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde 
öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Şirketimizce yapılan işlemlerin 
bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 

c) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya 
çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, haklarına sahip bulunmaktasınız. Bu madde altındaki haklarınızı, düzenlemenin yürürlük 
tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanmanız mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen 
BİRTEP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş’ye yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 
13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

BİRTEP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş

AYDINLATMA METNİ

BİRTEP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz BİRTEP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir: 
Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,
Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,
Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi
Mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Yukarıdaki amaçlar kapsamında, Şirketimizin sunduğu hizmetlerinden faydalanmayan ancak ileride 
faydalanabilecek veri sahiplerinin kişisel verileri, müşterilerle temasların takibinin yapılması, potansiyel 
müşteri kayıtlarının açılması, şube ve çalışan performansının ölçümlenmesi ve hizmet sağlama süreçlerinin 
planlanması amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, 
https://www.birtepsigorta.com/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinden ve mobil uygulamasından erişilebilen 
BİRTEP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri kapsamında, 
aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına 
ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir: 

Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,
Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,
Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi
Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler ve matbu formlar; 
elektronik ortamda ise E-mail, telefon, SMS, Sosyal Medya, kurumsal web siteleri, üyelik oluşturma formları, 
çerezler ve pikseller gibi takip teknolojileri, Pazarlama otomasyonu, E-mail gönderim platformu, mobil uygulamalar, 
çağrı merkezleri, organizasyon etkinlikleri, şikayet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri, 
Hybris Marketing, pazar araştırma şirketleri ve referans yöntemleri üzerinden toplanacaktır. Kişisel verileriniz 
Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine 
getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma 
Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 
işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin 
ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel 
verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep 
etme haklarına sahiptir.

ÇEREZ POLİTİKASI

Sitelerimizi (mobil siteler veya mobil uygulamalar dahil) kullandığınızda, bizler ve üçüncü taraf kuruluşlar ‘çerezleri’ 
ve diğer teknolojileri kullanarak kişisel olmayan veri mahiyetinde bilgi toplayabiliriz (basite indirgemek açısından 
bu tür teknolojilerin tümünü çerez olarak adlandırıyoruz).

Çerez kullanan şirketleri ve bu şirketlerin bunları nasıl kullandıklarını gösteren liste için lütfen Çerez Onay Çubuğunu 
(Cookie Consent Tool) tıklayınız. Bu araca, sitemizin alt köşesinde her daim ulaşılabilir.

Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde bizlere ve çerez ayarlarınız doğrultusunda sizlerin çerez ayarlarıyla uyumlu olmak 
üzere çerezleri kullanan üçüncü taraf kuruluşlara, onay vermektesiniz. Tercihlerinizi istediğiniz zaman değiştirmek 
için Cookie Consent Tool’u kullanabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi için lütfen 
Aydınlatma Metnimize bakınız.

ÇEREZ NEDİR?

Çerez, küçük miktarlarda bilgi içeren ve bu bilgileri web tarayıcınız üzerinden bilgisayarınıza aktaran küçük bir metin 
dosyasıdır. Böylece web sitesi kim olduğunuzu hatırlayabilir.

Bir çerezin bilgisayarınızda kalma süresi, kalıcı veya oturum çerezi olup olmamasına göre değişir. Oturum çerezleri, 
web sitesini terk edene kadar bilgisayarınızda kalan geçici çerezlerdir. Kalıcı çerezler, sona erene veya silinene kadar 
taramayı bitirdikten sonra bilgisayarınızda kalır.

Bir piksel etiketi veya bazen bir web işaretçisi, bir e-posta mesajı veya bir web sayfasına yerleşen bir dizi kodu 
bulunan görünmez bir görseldir. Çerezler, Birinci veya Üçüncü Şahıs çerezleri olarak kategorize edilebilir. 
“Birinci Şahıs Çerezleri”, cihazınıza Birtep Sigorta’nın yerleştirdiği çerezlerdir; “Üçüncü Şahıs Çerezleri” ise, 
itemizi ziyaret ettiğinizde başka bir tarafın kontrol ettiği ancak cihazınıza yerleştirilen çerezlerdir. Örneğin, 
web sitemizdeki kullanıcı deneyimi hakkında bilgi toplamak için Google Analytics çerezlerini kullanıyoruz.

ÇEREZLER NE İÇİN KULLANILIR?

Çerezler “kesinlikle gerekli; analitik, işlevsellik ve reklam çerezleri” gibi aşağıdaki kategorilerden birine yerleştirilebilir. 
Aşağıdaki Tablo, her kategori hakkında detaylı bilgi sağlar.

ESAS ÇEREZLER:

Bu çerezler web sitemizin çalışması için gereklidir. Sitede dolaşmanızı ve özelliklerini kullanabilmenizi sağlar. 
Bu çerezler olmadan güvenli alanlara erişim olanağı gibi gerekli hizmetler sağlanamaz. Örneğin, ziyaretiniz sırasında 
giriş yapmış olursunuz. Bu çerezler olmadan site sizi unutabilir ve sürekli tekrar giriş yapmanız gerekir

ANALİTİK ÇEREZLER:

Bu çerezler, insanların sitemizi nasıl kullandığı, en sık hangi sayfaların ziyaret edildiği ve insanların bir bağlantıdan 
diğerine nasıl geçtiği hakkında bilgi toplar. Açık sitemizde toplanan bilgiler, diğer kişilerin sitemizi toplu olarak 
kullanmasıyla birlikte gruplandırılmıştır. Portala giriş yapmışsanız, bilgileri çerezlerden hesabınızla ilişkilendirebiliriz. 
Genel olarak, bu çerezler sitemizin nasıl performans gösterdiği ve bunu nasıl geliştirebileceğimiz konusunda bize 
analitik bilgiler sağlamaktadır.

İŞLEVSELLİK ÇEREZLERİ:

Bu çerezler, yaptığınız seçimleri hatırlamamızı ve sitemizi size gelişmiş özellikler ve içerik sunacak şekilde 
uyarlamamızı sağlar. Örneğin, bu çerezler kullanıcı adınızı (şifrenizle değil) hatırlamak için kullanılabilir. 
Ayrıca, metin boyutu, yazı tipi ve özelleştirebileceğiniz sayfaların diğer bölümlerinde yaptığınız değişiklikleri 
hatırlamak için de kullanılabilirler.

REKLAM VE PAZARLAMA ÇEREZLERİ:

Bu çerezler, göz attığınız, satın aldığınız veya ilgi gösterdiğiniz bilgilere göre size özel pazarlama ve reklam mesajı 
sunmak için kullanılır. Bu mesajları ve reklamları hedeflemek için bu çerezleri diğer kullanıcılarla gruplandırmamıza 
olanak veren araçlar sağlayan üçüncü taraf kuruluşlarla birlikte kullanırız. Bu, Facebook’ta bir reklamı, Google’da 
arama sonuçlarını veya sitede yaptığınız işlemleri hatırlatan bir e-posta olabilir. Çalıştığımız tüm üçüncü şahıslar, 
kişisel olarak tanımlanmadığınızdan emin olmak için çevrimiçi davranışsal reklamcılık (OBA) endüstri standartlarına 
uygundur ve ileride vazgeçme seçeneğiniz de bulunmaktadır.

BU SİTEDEKİ ÇEREZLERİ NASIL YÖNETİRSİNİZ?
Çerez Onay Aracımıza ek olarak, çoğu tarayıcı çerez tercihlerinizi yönetmenizi sağlar. Yeni bir çerez aldığınızda 
veya çerezleri tamamen devre dışı bırakmak için kullandığınızda tarayıcı sizi bilgilendirir. Bunları tamamen devre 
dışı bırakmaya veya silmeye karar verirseniz, bazı siteler, size talep ettiğiniz hizmeti sunmak için çerezlere 
güvenmedikleri gibi, işe de yaramazlar. (bkz. Yukarıda Kesinlikle Gerekli Çerezler).

Bize ve üçüncü şahıs kuruluşlara e-posta içinde piksel etiketleri gibi çerezler kullanmasına izin vermek istemiyorsanız, 
bunu yapmanın en iyi yolu e-postalarımızı görüntülediğinizde resimleri etkinleştirmemektir. Başka bir deyişle, sadece 
e-postanın düz metnini görüntüleyin. Bazı web tarayıcıları ve e-posta istemcileri, Gmail gibi çerezleri devre dışı 
bırakmak / engellemek için kullanılabilir.