AYDINLATMA METNİ

SİGORTAMBİR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz SİGORTAMBİR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir: 
Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,
Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,
Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi
Mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Yukarıdaki amaçlar kapsamında, Şirketimizin sunduğu hizmetlerinden faydalanmayan ancak ileride 
faydalanabilecek veri sahiplerinin kişisel verileri, müşterilerle temasların takibinin yapılması, potansiyel 
müşteri kayıtlarının açılması, şube ve çalışan performansının ölçümlenmesi ve hizmet sağlama süreçlerinin 
planlanması amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, 
https://www.birtepsigorta.com/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinden ve mobil uygulamasından erişilebilen 
SİGORTAMBİR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri kapsamında, 
aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına 
ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir: 

Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,
Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,
Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi
Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler ve matbu formlar; 
elektronik ortamda ise E-mail, telefon, SMS, Sosyal Medya, kurumsal web siteleri, üyelik oluşturma formları, 
çerezler ve pikseller gibi takip teknolojileri, Pazarlama otomasyonu, E-mail gönderim platformu, mobil uygulamalar, 
çağrı merkezleri, organizasyon etkinlikleri, şikayet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri, 
Hybris Marketing, pazar araştırma şirketleri ve referans yöntemleri üzerinden toplanacaktır. Kişisel verileriniz 
Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine 
getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma 
Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 
işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin 
ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel 
verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep 
etme haklarına sahiptir.