KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME FORMU

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 
uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimizce elde edilmiş/edilecek ya da Şirketimizle paylaştığınız/paylaşacağınız 
şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde 
Şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil 
olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini 
bilgilerinize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek bu kapsamda her 
türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak 
nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt 
üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, 
ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, gibi) öngörülen 
bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, SİGORTAMBİR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş 
tarafından sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin 
gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat 
ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi 
veya kuruluşlar (BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, adli ve idari makamlar, diğer resmi 
kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 
73/4. maddesi kapsamındaki finansal kuruluşlar, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı 
ortaklıklarımız, Şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman 
ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, bankalar, fonlar, şirketler ve sair 3. kişi 
ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Şirketimizin Genel Müdürlük Birimleri, Merkez/Şubeleri, 
internet sitesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla 
sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

KVKK’NIN “İSTİSNALAR” BAŞLIKLI 28. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HALLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, ANILAN KANUN’UN 
11. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLUNAN HAKLAR

Şirketimize başvurarak; 
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca 
uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme,

b) Kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde 
öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Şirketimizce yapılan işlemlerin 
bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 

c) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya 
çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, haklarına sahip bulunmaktasınız. Bu madde altındaki haklarınızı, düzenlemenin yürürlük 
tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanmanız mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen 
SİGORTAMBİR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş’ye yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 
13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

SİGORTAMBİR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş